Издаване на разрешение за проектиране на специални взривни работи • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
 • a-
 • a 
 • a+
 • Размер на шрифта

Начало > Административно обслужване > Процедури

Издаване на разрешение за проектиране на специални взривни работи

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

 1. Наименование - Издаване на разрешениe за проектиране на специални взривни работи (№ на услугата/режима в Регистъра на услугите 2225).
 2. Правно основание - Кодекс на труда – чл. 276, ал. 1, Заповед № 294 от 28.12.1996г. на Министъра на труда и социалната политика и чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи (ПБТВР).
 3. Заявител – юридически лица и физически лица
 4. Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими документи:

4.1. Необходими документи:

 • Искане за издаване на разрешение за проектиране на специални взривни работи.
 • Копие от диплома за завършено висше образование (когато проектантът I-ва степен има правоспособност по силата на завършена съответна специалност с висше образование)
 • Списък с пълните имена на членовете на проектантската група с посочени номера на свидетелствата им за правоспособност (или ЕГН)
 • Копие на договор за трудовите правоотношения със заявителя на проектанта І-ва степен.
 • Декларации по чл. 39, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 388, ал. 1 от Правилника по безопасността на труда при взривните работи (ПБТВР), от проектанта I-ва степен и от членовете на проектантската група, че свидетелствата им за правоспособност не са отнети от контролните органи на Министерство на вътрешните работи (МВР)
 • Всички ксерокопия на документи да са заверени с печат и подпис “Вярно с оргинала”.

4.2. Подаване на документите:

Искането и придружаващите го документи се подават в деловодството на ИА ГИТ на адрес: гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков №3.

4.3. Начин на подаване на документите – документите могат да бъдат подадени на място в деловодството на ИА ГИТ, да бъдат изпратени по пощата или по куриер.

4.4. Начин на получаване на решението – в заявлението за издаване на разрешение заявителят може да определи по какъв начин желае да получи решението на ИА ГИТ, а именно:

 • на място в деловодството на ИА ГИТ /лично или от упълномощено лице/;
 • по пощата на посочен от заявителя адрес;
 • по куриер за сметка на заявителя;
 • подписано с електронен подпис на посочена от заявителя електронна поща.

4.5. Срок на изпълнение – 7 дни, съгласно чл. 57, ал. 2 АПК.

5. Срок на валидност на разрешението – до 3 години

6. Цена/такса за издаване – няма

7. Образци на документи:

doc.gifИскане за издаване на разрешение за проектиране на специални взривни работи (174 KB) 

doc.gifДекларация по чл. 39, ал. 1 от АПК (34 KB)