Издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
 • a-
 • a 
 • a+
 • Размер на шрифта

Начало > Административно обслужване > Процедури

Издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали

ИНФОРМАЦИЯ

ПО ЧЛ. 16, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН РЕЖИМ (РАЗРЕШИТЕЛЕН):

„ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРАВО ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ОСНОВНИЯ ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА С ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ“

 1. Наименование - Издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали (№ на услугата/режима в Регистъра на услугите 2197).
 2. Правно основание – Кодекс на труда – чл. 276, ал. 1, Заповед № 294 от 28.12.1996г. на Министъра на труда и социалната политика и чл. 2, ал. 1 от Приложение №1 към чл. 4 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи (ПБТВР).
 3. Заявител – юридически лица и физически лица.
 4. Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими документи:

4.1. Необходими документи:

 • Искане за издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали (бланка)
 • Списък на преподавателския състав, в който се посочват пълните имена на преподавателите, ЕГН и придобит трудов стаж в областта на взривните работи. В списъка да се включи лектор специалист по долекарска и първа помощ;
 • Разработени учебни програми за отделните видове персонал и дейности с взривни материали. Програмите за персонал по чл. 3, ал. 2, т. 5-11 от ПБТВР се утвърждават служебно от Дирекция „Инспекция по труда“, отговаряща за областта на Република България, на територията на която ще се провеждат курсовете за правоспособност (за персонала по чл. 3, ал. 2 т. 1-4 учебните програми се утвърждават служебно от ИА ГИТ в хода на процедурата по издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали). Учебните програми трябва да включват съответния хорариум от теоритично и практическо обучение за работа с взривни материали, както и теми за долекарска и първа помощ;

4.2. Подаване на документите:

Искането и придружаващите го документи се подават в деловодството на ИА ГИТ на адрес: гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков №3.

4.3. Начин на подаване на документите:

Документите могат да бъдат подадени на място в деловодството на ИА ГИТ, да бъдат изпратени по пощата или по куриер.

4.4. Начин на получаване на решението:

В искането за издаване на разрешение заявителят може да определи по какъв начин желае да получи решението, а именно:

 • на място в деловодството на ИА ГИТ /лично или от упълномощено лице/;
 • по пощата на посочен от заявителя адрес;
 • по куриер за сметка на заявителя;
 • подписано с електронен подпис на посочена от заявителя електронна поща.

4.5. Срок на изпълнение – 14 дни, съгласно чл. 57, ал. 1 АПК.

5. Срок на валидност на разрешението – няма

6. Цена/такса за издаване – няма

7. Образци на документи:

doc.gifИскане за издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали (174.5 KB)