Издаване на разрешение за извършване на промишлени изпитания на новоразработени взривни материали, уреди и съоръжения предназначени за взривната техника и технология • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
 • a-
 • a 
 • a+
 • Размер на шрифта

Начало > Административно обслужване > Процедури

Издаване на разрешение за извършване на промишлени изпитания на новоразработени взривни материали, уреди и съоръжения предназначени за взривната техника и технология

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

 

 1. Наименование - Издаване на разрешение  за извършване на промишлени изпитания на новоразработени взривни материали, уреди и съоръжения предназначени за взривната техника и технология (№ на услугата/режима в Регистъра на услугите 2252)
 2. Правно основание - Кодекс на труда – чл. 276, ал. 1, Заповед № 294 от 28.12.1996г. на Министъра на труда и социалната политика и чл. 6 от Приложение №2 към чл. 8 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи (ПБТВР)
 3. Заявител – юридически лица и физически лица
 4. Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими документи:

4.1. Необходими документи:

 • Искане за издаване на разрешение  за извършване на промишлени изпитания на новоразработени взривни материали, уреди и съоръжения предназначени за взривната техника и технология (бланка)
 • Заповед за извършване на промишлените изпитвания с посочен състав на комисията*;
 • Протокол от упълномощена лаборатория (оргинал или нотариално заверено копие);
 • Обяснителна записка;
 • Паспортът за пробивно-взривни работи с новите взривни материали, като се вземе под внимание приетият паспорт за използваните до момента взривни материали;
 • Копие от разрешението за изготвяне на опитна партида, издадено от органите на МВР ( само за взривни материали);
 • Протоколът от изпитванията, проведени от разработчика (ако са извършени такива изпитвания на опитна партида);
 • Работни чертежи (за уреди и съоръжения);
 • Инструкция за употреба.
 • Декларация по чл. 39, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)

 

*Забележка:  В комисията за извършване на промишлените изпитвания задължително се включват представители на съответния обект, на разработчика и представител на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” или Дирекция „Инспекция по труда”

4.2. Подаване на документите:

Искането и придружаващите го документи се подават в деловодството на ИА ГИТ на адрес: гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков №3.

4.3. Начин на подаване на документите – документите могат да бъдат подадени на място в деловодството на ИА ГИТ, да бъдат изпратени по пощата или по куриер.

4.4. Начин на получаване на решението – в искането за издаване на разрешение заявителят може да определи по какъв начин желае да получи решението, а именно:

 • на място в деловодството на ИА ГИТ /лично или от упълномощено лице/;
 • по пощата на посочен от заявителя адрес;
 • по куриер за сметка на заявителя;
 • подписано с електронен подпис на посочена от заявителя електронна поща.

4.5. Срок на изпълнение – 7 дни, съгласно чл. 57, ал. 2 АПК.

5. Срок на валидност на разрешението – съгласно срока, посочен в разрешението

6. Цена/такса за издаване – няма

7. Образци на документи:

doc.gifИскане за издаване на разрешение за извършване на промишлени изпитания на новоразработени взривни материали, уреди и съоръжения предназначени за взривната техника и технология (175 KB)

doc.gifДекларация по чл. 39, ал. 1 от АПК (34 KB)