Издаване на разрешение за извършване на технологични (повтарящи се) взривни работи (издава се от Дирекции "Инспекция по труда") • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
 • a-
 • a 
 • a+
 • Размер на шрифта

Начало > Административно обслужване > Процедури

Издаване на разрешение за извършване на технологични (повтарящи се) взривни работи (издава се от Дирекции "Инспекция по труда")

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

 

 1. Наименование на разрешителния режим: Издаване на разрешение за извършване на технологични (повтарящи се) взривни работи (№ на услугата/режима в Регистъра на услугите 1460).
 2. Правно основание: чл. 13г, ал. 2 във връзка с чл. 13в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).
 3. Заявител – Физически и юридически лица, регистрирани като търговци.
 4. Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими документи:

        4.1. Необходими документи:

 • Заявление по образец за издаване на разрешение за извършване на технологични (повтарящи се) взривни работи;
 • Технологичен проект* за извършване на технологични (повтарящи се) взривни работи.

        4.2. Изисквания по оформяне на документите:

Всички  ксерокопия на документите да са заверени с печат и подпис “вярно с оригинала”;

4.3. Подаване на документите:

Заявлението и придружаващите го документи се подават в Дирекция „Инспекция по труда” (Д ИТ) за съответната област на Република България, на територията на която ще се извършват технологичните взривни работи:

Информация, относно адресите на дирекции "Инспекция по труда", може да намерите на адрес: http://www.gli.government.bg/ - секция "Контакти".

4.3. Начин на подаване на документите – документите могат да бъдат подадени на място в деловодството на Д ИТ, да бъдат изпратени по пощата или по куриер.

4.4. Начин на получаване на решението – в заявлението за издаване на разрешение заявителят може да определи по какъв начин желае да получи решението на Д ИТ, а именно:

 • на място в деловодството /лично или от упълномощено лице/ на Д ИТ;
 • по пощата на посочен от заявителя адрес;
 • по куриер за сметка на заявителя;
 • подписано с електронен подпис на посочена от заявителя електронна поща.

4.5. Срок на изпълнение – 5 работни дни, съгласно чл. 13г, ал. 2 от ЗЗБУТ.

5. Срок на валидност на разрешението – до края на календарната година, за която е издадено разрешението

6. Цена/такса за издаване – няма

7. Образци на документи:

doc.gifЗаявление за издаване на разрешение за извършване на технологични (повтарящи се) взривни работи (173.5 KB)