Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор пред работодателя • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
 • a-
 • a 
 • a+
 • Размер на шрифта

Начало > Административно обслужване > Процедури

Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор пред работодателя

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

 

 1. Наименование – Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор пред работодателя (№ на услугата/режима в Регистъра на услугите 599).
 2. Правно основание – чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ)
 3. Заявител – работник
 4. Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими документи:

4.1. Необходими документи:

 • Заявление за издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор (свободен текст или утвърден от изпълнителния директор образец), което следва да съдържа:

1. трите имена и единния граждански номер на заявителя;

2. актуален точен адрес и телефон на заявителя;

3. наименованието на работодателя;

4. данни за седалището и адреса на управление на работодателя, посочени в трудовия договор, както и за други адреси на работодателя в случай, че са известни на заявителя;

5. адрес на предприятието, неговото поделение, учреждението, организацията, кооперацията, обекта или друго място, където е полагал труд заявителят;

6. телефон и електронни адреси на работодателя, на лицето, което го представлява, и на лицето, определено да получава кореспонденцията на работодателя - ако тази информация е известна на заявителя;

7. данни за последния осъществен контакт с работодателя, с негови представители и/или с негови длъжностни лица;

8. данни за трудовото правоотношение - дата на постъпване на работа, длъжност и организационно звено, в което е работил (отдел, цех, служба), размер на получаваното трудово възнаграждение и продължителност на работното време

 • Преписи на трудови договори с работодателя и анекси към тях, на други документи по трудовото правоотношение и на трудовата книжка. Преписите следва да са заверени от заявителя с текст „Вярно с оригинала”, дата и подпис.

4.2. Подаване на документите:

Документите се подават в Дирекция „Инспекция по труда” (Д ИТ) за съответната област на Република България, на територията на която се намират седалището и адреса на управление на предприятието.

Информация, относно адресите на дирекции "Инспекция по труда", може да намерите на адрес: http://www.gli.government.bg/ - секция "Контакти".

4.3. Начин на подаване на документите:

4.3.1. На хартиен носител – документите могат да бъдат подадени на място в деловодството на Д ИТ, да бъдат изпратени по пощата или по куриер.

4.3.2. По електронен път – заявлението се попълва като онлайн приложение в информационната система на ИА ГИТ в частта „Услуги с използване на електронен подпис“ (https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex). Описаните в т. 4.1. от настоящата процедура приложени документи се сканират и прикачват към електронната бланка. Така оформеното искане се подписва с валиден квалифициран електронен подпис и се предава по електронен път.

4.4. Начин на получаване на решението – в заявлението за издаване на разрешение заявителят може да определи по какъв начин желае да получи решението на Д ИТ, а именно:

 • на място в деловодството (лично или от упълномощено лице) на Д ИТ;
 • по пощата на посочен от заявителя адрес;
 • по куриер за сметка на заявителя;
 • подписано с електронен подпис на посочена от заявителя електронна поща.

4.3. Срок на изпълнение – до 2 месеца от постъпване на искането.

5. Срок на валидност – няма

6. Цена/такса за издаване – няма

7. Образци на документи:

doc.gifИскане за издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор пред работодателя (201 KB)