ИА ГИТ създава уебсайт в помощ на командированите чужденци у нас • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Пресцентър

Kалендар

май 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

ИА ГИТ създава уебсайт в помощ на командированите чужденци у нас

31.03.17 | Пресцентър

Дейностите и целите на проект BG05M9OP001-3.009 „Контрол на командированите лица“ бяха представени на пресконференция пред медии и социални партньори

 

 

 Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ стартира проект BG05M9OP001-3.009 „Контрол на командированите лица“, основната цел на който е да се подпомогне транспонирането и изпълнението на практика на Директива 2014/67/ЕС, свързана с командироването на работници в рамките на предоставяне на услуги. Проектът е с общ бюджет 650 000 лв., безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 г. – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Европейското финансиране е 552 500 лв. (85%), а националното - 97 500 лв. (15%). Началната дата за изпълнението му е 01.03.2017 г., а крайната - 31.12.2018 г.

Дейностите и целите на проекта бяха представени пред медии и социални партньори на пресконференция днес, 31.03.2017 г.

„Една от основните цели е създаване на единен национален уеб портал, който  всяка държава - членка на ЕС, трябва да създаде по силата на директивата. Чрез него ще се осигури информираност на командированите лица и командироващите предприятия относно българското законодателство и административните процедури, приложими към тях, както и да се даде възможност за повишаване квалификацията на работещите в ИА ГИТ относно трудовата миграция и трудовата мобилност“, коментира Атанас Чернаев, ръководител на проекта. Повече информация за проект BG05M9OP001-3.009 „Контрол на командированите лица“ може да бъде открита на сайта на ИА ГИТ, в рубриката „Дейност на Агенцията“, подрубрика „Проекти“.

От 2016 г. у нас действа нов Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност. С цел транспониране на европейското законодателство, свързано с командироването, бяха направени и промени в Кодекса на труда. Обнародвана е и Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. Според новите законодателни разпоредби, от началото на годината, чуждестранните работодатели са задължени да подават в Инспекцията по труда заявление за командироване/изпращане на работник или служител на територията на Р България в рамките на предоставяне на услуги след действителното им започване на работа у нас. Досега тези заявления се подаваха в Агенцията по заетостта. Данните от тях позволяват да се направи своевременно проверка дали са спазени законодателните изисквания за командироването/изпращането, както и на условията на труд, при които работят чуждите граждани. За първите два месеца на годината в ИА ГИТ са подадени заявления за реално започване на работа у нас на 81 командировани или изпратени работници и служители от ЕС и от трети страни у нас, като най-много са от Испания и Румъния. За 2016 г., по данни, предоставени на ИА ГИТ от АЗ, броят на лицата е бил 340, основно от страни от ЕС. Най-много се командироват кадри за инженерни дейности и в строителството.