Трудовите злополуки в строителството през 2017 г. намаляват благодарение на контрола • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Пресцентър

Kалендар

август 2020
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Трудовите злополуки в строителството през 2017 г. намаляват благодарение на контрола

12.03.18 | Пресцентър

Почти 196 000 бр. са установените нарушения общо във всички икономически дейности през м.г.

Въпреки, че обемът на стартиралото строителство на нови сгради през 2017 г. е достигнало по данни на НСИ почти 4 млн. кв. м разгърната площ при под 3.2 млн. кв. м. през 2016 г., трудовите злополуки в сектора, свързани с условията на труд и работния процес, са намалели от 197 бр. до 175 бр. При смъртните има ръст само с една – през м.г. те са били 18 бр., а година по-рано – 17 бр.

Положителните данни са на фона и на масовото саниране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. При изпълнението на дейностите по нея допълнителен риск за живота и здравето на работещите създават кратките срокове за санирането и необходимостта да се осигурява за кратко време голямо количество работна ръка, което води до наемане на неквалифицирана и необучена такава. С цел подобряване ефективността на контрола, през 2017 г. Инспекцията по труда проведе срещи с експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и създаде организация за активно взаимодействие с кметовете – възложители на поръчките. Това гарантира по-бързото идентифициране действителното стартиране на дейностите по програмата на конкретни обекти, с цел своевременно осъществяване на контрол.

Данните за трудовия травматизъм показват, че засиленият контрол е най-ефективното средство за превенция и подобряване условията на труд в строителството. Пикът в трудовия травматизъм през последните пет години в сектора е бил през 2014 г., когато са регистрирани 244 бр. злополуки на работното място, 22 бр. от които с фатален изход. В същото време тогава общата разгърната площ на строителството на нови сгради е била  2.2 млн. кв. м. Заради резултатите за трудовия травматизъм, както и от контролната дейност, трите икономически дейности в строителството са идентифицирани като рискови както по отношение на условията на труд, така и по възникване и изпълнение на трудовите правоотношение – работа без трудов договор, нарушения на разпоредбите, регламентиращи работното време, почивките и отпуските. Поради тази причина ежегодно в плана за дейността на Инспекцията се планира специална мярка, гарантираща засилен контрол при извършване на строително-монтажни дейности. През 2017 г. са извършени 5273 бр. проверки на строителни обекти, което е 11.5% от всички проверки. Спрямо проверките през 2016 г. в сектор „Строителство“, които са били 4662 бр., е отчетен ръст с 13%

Установените нарушения са 27 761 бр., от които по осигуряване на здраве и безопасност при работа – 18 750 бр. За отстраняване на нарушенията са предприети 26 072 бр. принудителни административни мерки. В 338 случая  в строителството е предприета мярка „спиране“ на машини, съоръжения, обекти, работни места и др., пряко застрашаващи живота и здравето на работещите. Това са 58.6% от всички актове за спиране. Всяко установено и отстранено след намесата на Инспекцията по труда нарушение води до подобряване условията на труд за работещите, а мярката „спиране“ е най-ефективният начин за превенция на тежки трудови инциденти.

Най-често в строителството се установяват необезопасени конструктивни отвори на обектите, скелета, временни ел. инсталации и др. По отношение на трудовите правоотношения често се установяват нарушения, свързани с работното време и почивките, но нерядко това става със съгласието на самите работещи, които предпочитат да работят по-дълго без почивка, за да натрупат повече почивни дни и да пътуват до родните си места. Строителството е изключително рисков сектор и по отношение на недекларирания труд. Въпреки затруднения контрол, поради възможността строителните обекти лесно да бъдат напускани от работещите, през 2017 г. инспекторите по труда са установили  853 случая на работа без сключен писмен трудов договор, което е ¼ от всички такива случаи. Често самите работещи предпочитат да работят без договор, за да предотвратят запори на банкови сметки заради дължими суми по кредити и др., загуба на права за социално подпомагане или на обезщетения от социалното осигуряване.

ОБЩ КОНТРОЛ

Като цяло през 2017 г. инспекторите по труда са извършили 45 645 бр. проверки във всички икономически дейности. Проверени са 37 284 бр. предприятия с 1 661 649 работещи в тях. Установените нарушения са 195 783 бр., в т.ч. свързани с трудови правоотношения - 96 426 бр., а с безопасността и здравето при работа - 97 615 бр. За отстраняване на нарушенията са приложени 188 424 бр. принудителни административни мерки. От тях дадените задължителни за изпълнение предписания са 186 544 бр. В 577 случая са спрени машини, обекти и работни места, застрашаващи живота и здравето на работещите. Въведен е специален режим на работа при невъзможност за спиране в 52 случая. Отстранени са 54 работници и служители без нужната квалификация и инструктаж за безопасност при работа.

Установените случаи на лица, които полагат труд без сключени трудови договори, са 3149 бр. Работодателят няма право да допуска до работното място работници и служители преди да е сключил с тях писмен трудов договор, който е регистриран в НАП. Ако желае да провери качествата на наетото лице, работодателят има възможност да го назначи със срок на изпитване. В срока на изпитване работниците могат да бъдат освободени по всяко време без предизвестие и без да ползват закрила.

Издадени са 10 732 бр. акта за установяване на административни нарушения. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления е 13 518 245 лв.

През м.г. благодарение на Инспекцията по труда са изплатени почти 19 млн. лв. забавени възнаграждения. Сумата на установените през годината забавени възнаграждения е 28 млн. лв.

ИА ГИТ напомня на работещите, че най-ефективно правата им могат да бъдат защитени, ако сигнализират контролните органи на Агенцията, докато полагат труд на работните си места, както и да им съдействат по време на проверката. Практика е сигнали да бъдат подавани, след като работниците бъдат освободени от работа, което ограничава възможностите за ефективна намеса на инспекторите по труда. Важно е също да не разписват документи, с чието съдържание не са съгласни. Най-често те са принуждавани да се разпишат във ведомости за заплати под заплахата, че само така на по-късен етап ще получат забавени възнаграждения. Такива обаче не получават, а с подписа си лишават Инспекцията по труда да съдейства за решаване на проблема им.

Източник: Главна инспекция по труда