За по-безопасни и здравословни работни места за младите работници е апелът на МОТ в Световния ден срещу детски труд • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Пресцентър

Kалендар

август 2020
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

За по-безопасни и здравословни работни места за младите работници е апелът на МОТ в Световния ден срещу детски труд

11.06.18 | Пресцентър

През 2017 г. ИА ГИТ е дала разрешение за работа на около 7000 непълнолетни

През 2018 г. Международната организация по труда отбелязва с обща кампания Световния ден срещу детския труд на 12 юни и  Световния ден по безопасност и здраве при работа, който беше на 28 април. Кампанията „Защитено и здраво поколение“ е насочена към осигуряването на по-безопасни и здравословни работни места за младите работници. Ежегодно на 12 юни МОТ насочва вниманието на световната общественост към проблемите, свързани с трудовата експлоатация на деца. Здравословната и безопасна работна среда е право на всеки работник, но изследванията показват, че младите много по-често попадат в риск от развитие на нефатални професионални заболявания от възрастните работници.

С обединяването на кампаниите срещу детския труд и за осигуряването на по-здравословни условия на труд през 2018 г. от МОТ очакват да се активизират действията в световен мащаб за постигане на две от Целите за устойчиво развитие, приети от Общото събрание на ООН - за безопасна и защитена работна среда за всички работници до 2030 (цел 8.8) и за приключване на всички форми на детския труд до 2025 г. (цел 8.7). 

Според данните на ИА ГИТ сериозен ръст на наемането на непълнолетни лица се отчита, когато има ръст на икономиката и стабилизиране на пазара на труда. През 2017 г. са поискани общо 7240 разрешения за наемане на работа по трудови правоотношения на лица до 18 години. Дадени са 6938 разрешения за наемане на работа на лица до 18 години, като 144 разрешения са дадени за наемане на лица до 16 години и 6794 – за наемане на работа на лица, навършили 16-годишна възраст. За сравнение,  през 2009 г. – първата от кризата, поисканите и дадените разрешения са под 3000. През първите пет месеца на 2018 г. 1497 бр. разрешения, дадени са 1242 бр. за лица, ненавършили 18 г. и 32 бр. – за лица, ненавършили 16 г. Искането се заявява в дирекциите „Инспекция по труда“, на териториалната компетентност на която е работното място на непълнолетното лице.

Наемането на непълнолетни без разрешение от Инспекцията по труда е криминализирано и при установяване на такова нарушение контролните органи на  ИА ГИТ уведомяват прокуратурата за започване на наказателно производство. През 2017 г. са констатирани 95 нарушения, свързани с приемане на работа на непълнолетни лица без разрешение от Инспекцията по труда, докато през 2016 г. техният брой е 99. Най-много от тези нарушения са констатирани в икономически дейности: „Ресторантьорство” и  „Търговия на дребно”, където и най-често се наемат непълнолетни.

Преди да започнат работа, непълнолетните трябва да получат екземпляр от трудовия договор, копие от уведомлението за регистрирането му в НАП и длъжностна характеристика. Продължителността на работния ден за тях е 7-часов. Те не могат да полагат извънреден и нощен труд. За ненавършилите 18 г. нощен е трудът между 22 ч. и 06 ч., а за ненавършилите 16 г. – между 20 ч. и 06 ч. За тях е определен и по-дълъг задължителен платен годишен отпуск от 26 дни.

При всяка проверка инспекторите по труда упражняват и контрол върху наемането на лица, ненавършили 18 г. Част от Наредба №6  за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години, са неизчерпателни списъци на работите, забранени за лица от 15 до 16 г. и за ненавършили 18 години. За тях е забранен тежкият физически труд, работа, свързана с въздействие на физични, химични и биологични агенти и др. Затова и едно от основанията за отказ на разрешение е липсата на измервания на факторите на работната среда за обекта, където би трябвало да работи непълнолетното лице.

Информация за цялата процедура по издаване на разрешенията за наемане на лица, ненавършили 18 г., е описана в сайта на ИА ГИТ, в секцията Административно обслужване, рубрика „Административни услуги“, подрубрика „Разрешителни режими“ http://www.gli.government.bg/page.php?c=112&d=313. Реално от работодателя се изискват документи, каквито той би трябвало да осигури, независимо дали на работното място ще полага труд непълнолетно лице или пълнолетно. Разликата е, че при наемане на непълнолетни лица документите трябва да се представят предварително, а при наемане на пълнолетни лица се представят при проверка. Срокът за издаване на разрешение е намален от 15 на 7 дни, който започва да тече при предоставяне на пълен комплект документи. Разрешението може да бъде поискано и получено по електронен път.