Проект BG051PO001 - 6.1.06 "Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика

Проект BG051PO001 - 6.1.06 "Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

21.10.15

Заключителна пресконференция по проект BG051PO001 - 6.1.06 "Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнетилна агенция "Главна инспекция по труда"

В изпълнение на дейност 4 - „Информиране и публичност”, по проект BG051PO001 - 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда", на 21 октомври 2015 г. от 10 ч. в Гранд...

03.04.13

Съобщение

В изпълнение на поддейност 3.1 от проект BG051PO001 - 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" е проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда...

27.12.12

Изпълнение на поддейност 2.1 "Разработване и внедряване на система за управление на качеството на контролната дейност"

В изпълнение на дейност 2 по проект BG051PO001-6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" в Агенцията е внедрена система за управление на качеството на контролната дейност...

Съобщение

Пресконференция за обявяване стартирането на проекта

Съобщение

Изпълнение на поддейност 2.1 "Разработване и внедряване на система за управление на качеството на контролната дейност"