За работодатели и работещи • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За работодатели и работещи

За работодатели и работещи

Филтър:

Трудови правоотношения

Трудов договор по чл. 114а от КТ

УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ - РЕГИСТРИРАНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ОТНОСНО: УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ ПО ЧЛ. 114А, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА ОТ ДИРЕКЦИИТЕ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“...

Трудови правоотношения

Трудова книжка

Трудовата книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя. При постъпване на работа работникът или служителят е длъжен да представи на работодателя трудовата си...

Трудови правоотношения

Работно време

Работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа. Нормалната продължителност на работното време е до 8 часа. По производствени причини работодателят може с писмена заповед да удължава работното време...

Задължения за квоти по ЗХУ

Вътрешни правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА ГИТ за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания

Вътрешни правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА ГИТ за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания (1.51...

Задължения за квоти по ЗХУ

Заповед №З-0595/14.06.2019 г. за утвърждаване на вътрешни правила

Заповед №З-0595/14.06.2019 г. за утвърждаване на Вътрешни правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА "Главна инспекция по труда" за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни...

13.06.19 | Работа на български граждани в чужбина

Промени в изискванията за достъп до пазара на труда в Конфедерация Швейцария за български граждани след 01.06.2019 г.

След 01.06.2019 г. режимът на достъп до пазара на труда на българските граждани в Швейцария е изменен съгласно решение на Федералния съвет на К Швейцария от 15.05.2019 г. Българските граждани, желаещи да работят в К Швейцария, няма да се...

10.06.19 | Често задавани въпроси

Колко служители са необходими на един денонощен пост – 24 часа, 365 дни годишно с един служител на смяна?

Отговорът е 5,009 охранители, като принципът за изчисление е следният: Необходимия брой човекочасове е 8760 (24 часа умножени по 365 дни в годината) Работните часове през 2019 г. са 1992 (249 работни дни умножени по 8 часа) От тях следва да...

27.06.18 | Актуално

Чуйте правата и задълженията си като работодатели и работещи!

Работещи и работодатели, чуйте своите права и задължения, свързани с разпоредбите на трудовото законодателство! Darik_radio_GIT_20170829_1.mp3 (939.9 KB) Darik_radio_GIT_20170829_2.mp3 (1.27 MB) Darik_radio_GIT_20170829_3.mp3 (1.12...
   1234567891011 > >>