За работодатели и работещи • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За работодатели и работещи

За работодатели и работещи

Филтър:

Безопасност и здраве при работа

Общи задължения на работодателя

В глава XIII на Кодекса на труда и в Глава III на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) законодателят е регламентирал общите задължения на работодателя относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и те са:...

Безопасност и здраве при работа

Държавна политика по осигуряване на здравословни безопасни условия на труд

Безопасността и здравето при работа е един от основните акценти в съвременната социална политика на Република България. Осигурените здравословни и безопасни условия на труд създават необходимите предпоставки за ефективно използване на...

Безопасност и здраве при работа

Добра практика

Брошура: Координатор по безопасност и здраве при работа в строителството (1.67 MB) Брошура: Отвори и контури, работа на височина (368.83 KB) Брошура: Покривни работи (287.85 KB) Брошура: Преносими стълби (915.62 KB) Брошура: Електрически...

Безопасност и здраве при работа

Роля на Комитетите и групите по условия на труд

Създаването на Комитетите и групите по условия на труд става част от процеса на интегриране на работниците и служителите в цялостната политика по безопасност и здраве при работа. Всъщност, това е форма на социално партньорство, при която се разчита на...

Безопасност и здраве при работа

Трудови злополуки

Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало по време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило неработоспособност или смърт. Трудова е...

Безопасност и здраве при работа

Служби по трудова медицина

Службата по трудова медицина е основен елемент в системата за управление на здравето и безопасността при работа. Изпълнява предимно превантивни функции, реализирани чрез оказвана консултантско - съветническа помощ на работодателя, комитетите...

Безопасност и здраве при работа

Оценка на риска

Същността на оценката на риска е да се идентифицират опасностите, свързани с работата, работния процес и работната среда с последващо вземане на решение за ограничаване или премахване на този риск. С това се цели намаляване на трудовия травматизъм и...

Безопасност и здраве при работа

Задължения на органа за безопасност и здраве при работа

Органът за безопасност и здраве при работа има следните основни задължения: 1. организира и участва в работата по установяването и оценката на професионалните рискове; 2. сътрудничи и подпомага службите по трудова медицина при изпълнение на...

Често задавани въпроси

Предстои ми пенсиониране. Като ми прекратят договора, ще получа ли шест брутни работни заплати?

При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното...

Често задавани въпроси

Назначена съм на работа на трудов договор със срок за изпитване – по чл. 70 от Кодекса на труда. Забременях и работодателят реши да прекрати трудовия ми договор на основание чл. 71 ал. 1 КТ. Имам ли закрила при уволнение, тъй като съм бременна?

Когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът...
  << <1011121314151617181920 > >>