За работодатели и работещи • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За работодатели и работещи

За работодатели и работещи

Филтър:

Често задавани въпроси

Работодателят не ми оформи трудовата книжка и след прекратяването на трудовия договор, трудовата ми книжка все още е в предприятието. Какво да направя, за да си я получа?

Трудовата книжка е основният удостоверителен документ относно фактите, свързани с трудовото правоотношение. Кодексът на труда вменява като задължение на работодателя да извършва точни и своевременни вписвания в трудовата книжка на работника...

Често задавани въпроси

Боледувам от диабет (или ИБС, професионална болест, психична болест, онкологично заболяване, активна форма на туберколоза). Имам ли закрила при уволнение?

Съгласно чл. 333, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда работодателят може да уволни само с предварително разрешение на Инспекцията по труда за всеки отделен случай работник или служител, боледуващ от болест, определена в Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за...

Служебни правоотношения

Оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация

Държавният служител ежегодно се оценява за изпълнението на длъжността. Оценяването на изпълнението на длъжността обхваща периода от 1 януари до 31 декември на съответната година. Всеки служител, който има действително отработени най-малко 6 месеца...

Служебни правоотношения

Работно време, почивки и отпуски

Работното време на държавния служител е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица. Органът по назначаването може да установи сумирано изчисляване на работното време. Не се допуска сумирано изчисляване на работното време за...

Служебни правоотношения

Служебна книжка

Служебната книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани със служебната дейност. При постъпване на работа държавният служител е длъжен да представи на лице, определено от органа по назначаването служебната...

Служебни правоотношения

Задължителен конкурс

Постъпването на държавна служба в съответната администрация задължително се предхожда от конкурс. Назначаването на всяка длъжност на държавен служител се извършва чрез конкуренция, основана на професионални качества. Конкурс не се провежда в...

Служебни правоотношения

Възникване на служебното правоотношение

Държавният служител изпълнява държавната служба въз основа на назначаване от компетентен орган на държавна власт. Служебното правоотношение възниква въз основа на административен акт. Административният акт за назначаване се издава в писмена...

Служебни правоотношения

Закрила при прекратяване на служебното правоотношение

В Закона за държавния служител закрилата при прекратяване на служебното правоотношение е нормативно регламентирана в чл. 107б, а именно: *органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение с държавна служителка, която ползва...

Служебни правоотношения

Прекратяване на служебното правоотношение

Служебното правоотношение се прекратява на следните общи основания: 1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в десетдневен...

Служебни правоотношения

Изменение на служебното правоотношение

Служебното правоотношение на държавния служител не може да бъде едностранно изменяно, освен в случаите и по реда, предвидени в ЗДСл. Държавен служител, който работи в една администрация и едногодишният срок за изпитване е изтекъл, може да бъде...
  << <1011121314151617181920 > >>