Публични покани • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Профил на купувача до 15.04.2016г. > Публични покани

Публични покани

Номер в профила на купувача: 23
Дата на публикуване: 12.08.2015
Последна промяна: 15.10.2015
публична покана | Номер в АОП: 9044763 | Статус: Възложена

“Сертифициране на система за управление на информационната сигурност в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ в съответствие с изискванията на международният стандарт ISO/IEC 27001:2013 , по Проект BG051PO001-6.1.06 “Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”, финансиран от Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

21.08.2015 17:30
18.08.2015 17:30

Предмет на настоящата поръчка е услугата: “Сертифициране на система за управление на информационната сигурност в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ в съответствие с изискванията на международният стандарт ISO/IEC 27001:2013. В рамките на настоящата поръчка следва да се извършат необходимите действия за сертифициране на разработената и внедрена Система за управление на информационната сигурност в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда". Очакваният резултат е придобиване на сертификат/удостоверение за въведена система за управление на информационната сигурност, съответстващата на стандарта ISO 27001 в ИА ГИТ с валидност 3 (три) години.

Услуги

Документи