Профил на купувача до 15.04.2016г. • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Профил на купувача до 15.04.2016г.

Обществени поръчки

Номер в профила на купувача: 2
Дата на публикуване: 23.06.2014
Последна промяна: 29.10.2014
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2014-0009 | Статус: Възложена

ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ ПО ПРОЕКТ BG051PO001- 6.1.06 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕСФ

04.08.2014 17:30
25.07.2014 17:30

Предметът на поръчката е изграждане на комуникационната инфраструктура на ИА ГИТ с цел обезпечаване работата на информационната система, разработвана в рамките на проект BG051PO001- 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. Предметът на обществената поръчка включва: Доставка и гаранционен сервиз на комуникационно оборудване и резервно захранване, Изграждане на сертифицирани структурни кабелни системи и Изграждане и настройка на комуникационна свързаност.

Услуги

Документи