Профил на купувача до 15.04.2016г. • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Профил на купувача до 15.04.2016г.

Обществени поръчки

Номер в профила на купувача: 5
Дата на публикуване: 27.06.2014
Последна промяна: 26.01.2015
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2014-0012 | Статус: Прекратена

„ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА, РАЗРАБОТВАНА ПО ПРОЕКТ BG051PO001- 6.1.06 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА””, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, ПО КОЙТО БЕНЕФИЦИЕНТ Е ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

08.08.2014 17:30
29.07.2014 17:30

Предметът на поръчката се състои в организирането и провеждането на присъствено обучение в група с възможност за практически лабораторни упражнения на петима администратори на информационната система на Изпълнителна агенция «Главна инспекция по труда», разработвана по проект BG051PO001 - 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. Обучението включва общо пет обучителни сесии по курсове на Майкрософт, както следва: 1 курс 10174 Configuring and Administering Microsoft SharePoint 2010 за пет участника с продължителност 5 дни (40 часа); 2 курс 10774 Querying Microsoft SQL Server 2012 за пет участника с продължителност 5 дни (40 часа); 3 курс 10775 Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases за пет участника с продължителност 5 дни (40 часа); 4 курс 2576А Implementing and Administering Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0 за пет участника с продължителност 3 дни (24 часа); 5 курс: 5.1. 6421 Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure за два участника с продължителност 5 дни (40 часа) и 5.2. 6425 Configuring Windows Server 2008 Active Directory Domain Services за трима участника с продължителност 5 дни (40 часа).

Услуги

Документи