Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 31
Дата на публикуване: 14.07.2016
Последна промяна: 13.04.2018
публично състезание | Номер в АОП: 00516-2016-0002 | Статус: Прекратена

"Доставка на 3 (три) броя нови изцяло електрически автомобили за нуждите на ИА "ГИТ""

05.08.2016 17:30
29.07.2016 17:30
08.08.2016 10:00

Предмет на поръчката e "Доставка на 3 (три) броя нови изцяло електрически автомобили за нуждите на ИА "ГИТ"".

Място и срок за изпълнение на поръчката:

- един брой електрически автомобил в град София, Централно управление на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3;

- един брой електрически автомобил в град Пловдив, дирекция „Инспекция по труда – Пловдив“, пл."Централен" №1, ет.5;

 - един брой електрически автомобил в град Варна, дирекция „Инспекция по труда – Варна“, ул."Христо Самсаров" №2А.

  Срок на доставка - до 3 (три) месеца, считано от датата на влизане на договора в сила.

Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 26.08.2016 - прекратена процедура

Доставки

Документи