Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 35
Дата на публикуване: 25.11.2016
Последна промяна: 29.01.2018
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2016-0005 | Статус: Приключена

Провеждане на специализирани (тематични) обучения на служители на ИА ГИТ (служители с инспекторски правомощия, юрисконсулти, икономисти) в присъствена форма на територията на Република България.

06.01.2017 17:30
27.12.2016 17:30
09.01.2017 11:00

Предмет на поръчката представлява организиране и провеждане на обучения на служителите на ИА ГИТ в присъствена форма на територията на Република България. Ще бъдат проведени 15 четиридневни обучения на общо 300 служители от ИА ГИТ, със средно 23 човека в група. Изпълнителя следва да осъществи цялостна организация по логистиката и провеждането на обученията, включително осигуряване на лектори с подходяща квалификация.

Поръчката е в изпълнение на Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ", финансиран по ОП РЧР 2014 - 2020

Линк към ted.europa.eu на обявлението.

Услуги

Документи