Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 47
Дата на публикуване: 24.04.2017
Последна промяна: 15.11.2018
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2017-0005 | Статус: Приключена

„Разработване на процедура за активизиране на комитети и групи по условия на труд (КУТ/ГУТ) в предприятията.“

30.05.2017 17:30
19.05.2017 17:30
31.05.2017 11:00

Чрез Процедура за активизиране на КУТ/ГУТ в предприятията да се повиши капацитета на ИА ГИТ за ефективно и ефикасно осъществяване на нейните функции.

Поръчката се финансира по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“

Услуги

Документи