Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 48
Дата на публикуване: 08.08.2017
Последна промяна: 22.01.2018
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2017-0006 | Статус: Приключена

„Закупуване на оборудване, необходимо за изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001-3.009 „Контрол на командированите лица“

14.09.2017 17:30
04.09.2017 17:30
15.09.2017 11:00

Закупуване и доставка на оборудване, необходимо за изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001-3.009 „Контрол на командированите лица“. В изпълнение на настоящата процедура следва да бъдат закупени и доставени следните количества и видове оборудване (хардуер): - Мобилна компютърна конфигурация – 60 (шестдесет) броя. - Сървър 1 (един) брой.

Доставки

Документи