Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 55
Дата на публикуване: 05.12.2017
Последна промяна: 26.11.2018
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2017-0009 | Статус: Приключена

Изграждане на единен официален национален уебсайт /информационен портал/, регистър на командированите лица и механизъм за оценяване на рисковия потенциал на командироващите предприятия от други държави в България по проект BG05М9ОР001-3.009 „Контрол на командированите лица“

11.01.2018 17:30
02.01.2018 17:30
12.01.2018 11:00

Предмета на настоящата обществена поръчка включва следното:
- Изграждане на единен официален национален уебсайт /информационен портал/, структуриран съгласно изискванията на чл. 5 от Директива 2014/67/ЕС.
- Изграждане на Регистър, съдържащ информацията, предвидена в чл. 9 от Директива 2014/67/ЕС.
- Разработване на Механизъм за оценка на рисковия потенциал на командироващите/изпращащите предприятия от други държави в България.

Услуги

Документи