Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 64
Дата на публикуване: 16.07.2018
Последна промяна: 13.12.2018
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2018-0003 | Статус: Приключена

„Закупуване на оборудване необходимо за изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001-3.009 „Контрол на командированите лица“

23.08.2018 17:30
13.08.2018 17:30
24.08.2018 11:00

Закупуване и доставка на компютърна техника за изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001-3.009 „Контрол на командированите лица“. В изпълнение на настоящата процедура следва да бъдат доставени следните количества и видове компютърна техника (хардуер) с подробни характеристики посочени в Техническата спецификация на Възложителя, както следва: - Мобилна компютърна конфигурация – 110 (сто и десет) броя. - Сървър 1 (един) брой.

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ относно предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП от АОП

Доставки

Документи