Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 66
Дата на публикуване: 31.07.2018
Последна промяна: 08.11.2018
рамково споразумение | Номер в АОП: | Статус: Възложена

Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

16.08.2018 17:30
10.08.2018 17:30
17.08.2018 14:00


Предмет на поръчката са "Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. "Услуги по почистване, щадящи околната среда" за срок: от датата на сключване на договор до 31.01.2021 г.

Настоящата процедура включва почистване и хигиенизиране на помещенията, в които работят служители на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и териториалните и структури.

Линк към електронната преписка на откритата процедурата на ЦОП

Линк към Обявление за Възложена поръчка на ЦОП

Подаването на оферти, разглеждането и класирането се извършва в СЕВОП.

Услуги

Документи