Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 68
Дата на публикуване: 15.10.2018
Последна промяна: 09.03.2020
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2018-0006 | Статус: Приключена

„Разработване на софтуер за управление на база данни, който ще групира предприятията според техния рисков потенциал“

19.11.2018 17:30
09.11.2018 17:30
20.11.2018 11:00

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Разработване на софтуер за управление на база данни, който ще групира предприятията според техния рисков потенциал“. За постигането на целите в рамките на настоящата поръчка следва да бъдат извършени следните дейности:

Дейност 1 - Разработване на софтуер за управление на база данни, която ще групира предприятията според техния рисков потенциал;
Дейност 2 - Обучение на 340 служители на ИА ГИТ;
Дейност 3 - Тестване на софтуера и корекция при необходимост;
Дейност 4 - Създаване на първоначална база данни на национално ниво;
Дейност 5 - Разработване на процедура за внедряване на критериите за оценка на рисковия потенциал на обектите за контрол в дейността на ИА ГИТ.

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ относно предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП от АОП

Услуги

Документи