Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 81
Дата на публикуване: 09.07.2019
Последна промяна: 07.01.2020
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2019-0003 | Статус: Възложена

Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол

15.08.2019 17:30
05.08.2019 17:30
16.08.2019 10:00

Предметът на обществената поръчка включва:

- Разработване на въпросници за самоконтрол, комбинирани с примери за добри практики и предложения за изпълнение;

- Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол;

- Тестване на въпросниците в пет Дирекции „Инспекция по труда“;

- Обучение на 340 служители на ИА ГИТ за работа с въпросниците и методиката за планиране на дейността;

- Популяризиране на методиката за инспектиране и планиране, чрез създаване на информационни материали с тематична насоченост;

- Представяне на разработената методика и материали. - Разработване и внедряване на софтуер за изпращане, приемане и обобщаване на въпросниците за самоконтрол.

Поръчката се финансира по Оперативна програма Развитие на Човешките ресурси 2014-2020, в изпълнение на Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, по който Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" е конкретен бенефициент.

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ относно предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП от АОП

Услуги

Документи