Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 83
Дата на публикуване: 05.09.2019
Последна промяна: 28.11.2019
публично състезание | Номер в АОП: 00516-2019-0004 | Статус: Приключена

Доставка на мултифункционални офис машини и професионални документни скенери

26.09.2019 17:30
20.09.2019 17:30
27.09.2019 10:00

В обхвата на обществената поръчка е включена доставка на 40 броя мултифункционални офис машини (черно-бели копирни системи), и 10 броя скенери за нуждите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", както и осигуряването на гаранционна им поддръжка за срок не по-кратък от 36 месеца.

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ относно предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП от АОП

Доставки

Документи