Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 84
Дата на публикуване: 22.10.2019
Последна промяна: 31.01.2020
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2019-0005 | Статус: Затворена

„Доставка на 30 броя нови леки автомобили за осъществяване на контрол за прилагането на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда“

27.11.2019 17:30
18.11.2019 17:30
28.11.2019 10:00

Предмета на поръчката представлява доставка на 30 (тридесет) броя нови леки автомобили с нормална проходимост (тип на купето хечбек) за осъществяване на контрол за прилагането на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда, в изпълнение на Дейност № 10 – „Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост в предприятията“ от проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“.

Поръчката се финансира по Оперативна програма Развитие на Човешките ресурси 2014-2020, в изпълнение на Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, по който Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" е конкретен бенефициент.

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ относно предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП от АОП

Доставки

Документи