Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 88
Дата на публикуване: 04.12.2019
Последна промяна: 10.06.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: 00210-2019-0012 | Статус: Възложена

„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ИА „Главна инспекция по труда“

16.12.2019 23:59
12.12.2019 23:59
17.12.2019 11:00

Процедура по извършване на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-23/13.11.2019 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки - „Шел България“ ЕАД, „Петрол“ АД и „Лукойл България“ ЕООД с предмет: "Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане за органи на изпълнителната власт и техни администрации".

Подаването на оферти, разглеждането и класирането се извършва в СЕВОП. Мини-процедура № 1687 в СЕВОП.

Линк на процедурата в Профила на Купувача на ЦОП.

Линк към обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС.

Обхвата на обществената поръчка включва доставка на автомобилен бензин А-95Н. Доставката на горивото следва да се извършва в търговските обекти на участниците, разположени на територията на Република България. Потенциалните изпълнители следва да разполагат с развита търговска мрежа за горива, включваща минимум по един търговски обект на територията на всеки един областен град в страната, където са разположени териториалните структури на ИА ГИТ. Обектите (бензиностанциите) на потенциалните изпълнители трябва да са включени към система за безналично картово разплащане чрез електронни карти и регистриране на заредените горива.

Доставки

Документи