Събиране на оферти с обява/ покана • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Събиране на оферти с обява/ покана

Събиране на оферти с обява/ покана

Номер в профила на купувача: 33
Дата на публикуване: 29.08.2016
Последна промяна: 23.01.2018
събиране на оферти с обява | Номер в АОП: 9055901 | Статус: Приключена

„Избор на външен експерт като член на екипа за организация и управление на проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ с професионална компетентност – Информационни технологии“

14.09.2016 17:30

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, със Заповед № ДОК16005633/10.09.2016 г. на възложителя е удължен първоначалния срок за подаване на оферти, съгласно РАЗДЕЛ III от настоящата информация. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 15.09.2016 г. в 11:00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", на адрес: гр. София, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 3, зала № 107, ет. 1.

09.09.2016 17:30
06.09.2016 17:30
10.09.2016 11:00

Целта на обществената поръчка е избор на външен експерт като член на екипа за организация и управление на проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ с професионална компетентност – Информационни технологии, който ще подпомага екипа на проекта при изпълнение на дейностите в областта на информационните технологии.

Услуги

Документи