Събиране на оферти с обява/ покана • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Събиране на оферти с обява/ покана

Събиране на оферти с обява/ покана

Номер в профила на купувача: 51
Дата на публикуване: 29.09.2017
Последна промяна: 18.10.2017
събиране на оферти с обява | Номер в АОП: 9068778 | Статус: Прекратена

„Доставка на  1 (един) нов автомобил за нуждите на ИА ГИТ““

12.10.2017 17:30

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, със Заповед N:З-1084/09.10.2017 г. на Възложителя е удължен първоначалния срок за подаване на оферти, съгласно РАЗДЕЛ III от настоящата информация. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 13.10.2017 г. в 11:00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", на адрес: гр. София, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 3, зала № 107, ет. 1.
Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя.

Линк към публикуваната в ПОП информация за удължаване на срока за получаване на оферти

09.10.2017 17:30
06.10.2017 17:30
10.10.2017 11:00

Предмет на поръчката е доставка на 1 (един) брой фабрично нов автомобил за обезпечаване нуждите на Централна администрация на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Доставки

Документи