Събиране на оферти с обява/ покана • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
 • a-
 • a 
 • a+
 • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Събиране на оферти с обява/ покана

Събиране на оферти с обява/ покана

Номер в профила на купувача: 58
Дата на публикуване: 15.02.2018
Последна промяна: 07.03.2018
събиране на оферти с обява | Номер в АОП: 9073030 | Статус: Възложена

Провеждане на национално изследване на тема „Прецизиране на действията на ИА ГИТ за по-целенасочено инспектиране на труда“

26.02.2018 17:30

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, със Заповед № 3-0170/22.02.2018 г. на Възложителя е удължен първоначалния срок за подаване на оферти до 26.02.2018 г. - 17:30 часа. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 27.02.2018 г. в 11:00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", на адрес: гр. София, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 3, зала № 107, ет. 1.

Линк към публикуваната в Портала на обществени поръчки на АОП информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.

22.02.2018 17:30
19.02.2018 17:30
23.02.2018 11:00

Сред най-малко 4180 респондента, ще се търси отговор на следните въпроси:

 1. Кои са предизвикателствата (проблемните зони, трудностите) за прецизиране на действията на ИА ГИТ при инспектиране по труда?
 2. Кои елементи от дейността на ИА ГИТ следва да се прецизират в най-голяма степен, в контекста на цялостната й работа?
 3. Какво конкретно би могло да се направи за подобряване на дейността на ИА ГИТ в следните три направления: а) планиране дейността на ИА ГИТ, б) инспектиране и в) измерване на ефекта от дейността на ИА ГИТ.

Изследването ще се проведе сред следните целеви групи, които имат отношение към дейността на ИА ГИТ:

 1. Служители в ИА ГИТ с ръководни и изпълнителски функции;
 2. Служители в държавни институции, имащи допирни точки до дейността на ИА ГИТ (напр. МТСП, НАП, НОИ, полиция);
 3. Социални партньори (структури на синдикати и работодатели, с национално представителство);
 4. Работодатели и заети лица;
 5. Население (граждани).
Услуги

Документи