Искане (заявление) по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
 • a-
 • a 
 • a+
 • Размер на шрифта

Начало > Административно обслужване > Искане (заявление) по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Искане (заявление) по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП

На  15.04.2016 г. влезе в сила нов Закон за обществените поръчки. Във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 3 Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ издава удостоверение, относно обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, необходимо във връзка с подписване на Договор за възлагане на обществена поръчка.

За да бъде издадено такова удостоверение е необходимо, участникът, избран за изпълнител на обществената поръчка, да попълни и подаде ЗАЯВЛЕНИЕ по образец и документ, издаден от Възложителя на обществената поръчка, от който е видно, че заявителят е участник, избран за изпълнител на обществена поръчка.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО:

 • Лично  - на адрес гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3 или във всяка една териториална дирекция „Инспекция по труда;
 • По пощата – на адрес гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3 или във всяка една териториална дирекция „Инспекция по труда;
 • По куриер - на адрес гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3 или във всяка една териториална дирекция „Инспекция по труда;
 • По електронен път – на e-mail: delovodstvo@gli.government.bg – прилага се сканираното заявление и документ издаден от Възложителя на обществената поръчка, от който е видно, че заявителят е участник, избран за изпълнител на обществена поръчка. 

При подаване на заявление по пощата, по куриер или по електронен път входящ номер се генерира в рамките на работния ден, най-късно в деня следващ деня на получаване.


ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО:

 • Лично  - на адрес гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3;
 • По пощата - на посочен от Вас адрес (с Български пощи АД);
 • По куриер - за сметка на заявителя, с посочен телефон за връзка.


Срок на изпълнение – до 7 календарни дни

Цена/такса за издаване – няма