Проект BG05M9OP001-3.009 „Контрол на командированите лица“ • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Дейност на Агенцията > Проекти > Проект BG05M9OP001-3.009 „Контрол на командированите лица“

Проект BG05M9OP001-3.009 „Контрол на командированите лица“

 

 

Европейски социален фонд

Министерство на труда и социалната политика

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 г. - 2020 г.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ:

 

BG05M9OP001-3.009 „Контрол на командированите лица“

 

Бенефициент: Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

 

Обща стойност на проекта: 650 000 лв. безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 г. – 2020 г.

 

552 500 лв. (85%) съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

97 500 лв. (15%) национално съфинансиране

 

 Начална дата за изпълнение: 01.03.2017 г.

 Крайна дата за изпълнение: 31.12.2018 г.

 

Основна цел: Да се подпомогне транспонирането и изпълнението на практика на Директива 2014/67/ЕС. Да се осигури информираност на командированите лица и командироващите предприятия относно българското законодателство и административните процедури, приложими към тях.

 

Специфични цели: 1. Увеличаване на броя на служителите в администрацията в сферата на социалното включване, в здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд, повишили квалификацията си.

2. Увеличаване на броя на нововъведените или актуализирани процеси на планиране, изпълнение, мониторинг, оценка и контрол на политиките в институциите в сферата на социалното включване, в здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд.

 

Основни дейности: За постигането на набелязаните цели в проекта са заложени дейности в три направления:

1. Повишаване знанията и уменията на работещите в ИА ГИТ

2. Повишаване на информираността на командироващите предприятия на територията на Република България по отношение на приложимото законодателство в страната и административните изисквания при командироване на работници и служители.

3. Повишаване на информираността на работниците, командировани на територията на Република България, във връзка с правата, които имат съгласно българското трудово законодателство.

В съответствие с изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, са предвидени дейности за организация и управление на проекта и за информиране и публичност.

 

Описание на целевата група: Служители на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, които притежават инспекторски правомощия.

 

Очаквани резултати:

1. Изграден единен официален национален уебсайт (информационен портал), структуриран съгласно изискванията на чл. 5 от Директива 2014/67/ЕС.

2. Изготвен механизъм за оценяване на рисковия потенциал на командироващите предприятия от други държави в България, с оглед планиране на контролната дейност и интегрирането му с наличната информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и информационния портал.

3. Изготвен механизъм за оценка на действителното командироване с оглед предотвратяване на нарушенията и заобикаляне на закона, съгласно изискванията на чл. 4 от Директива 2014/67/ЕС. Обучени 300 служители с инспекторски правомощия от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, за извършване на оценка на статута на командированите лица.

4. Закупено, доставено и въведено в експлоатация оборудване, необходимо за изпълнение на дейностите по проекта.