Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка предмет: «Извършване на функционален анализ в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Провеждане на съпътстващи срещи/обучение, свързани с извършвания/извършения функционален анализ» - по Проект «Повишаване на организационния капацитет на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”», финансиран от Оперативна програма «Административен капацитет», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос „Добро управление”, Подприоритет „Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна линия - BG051PO002/12/1.1-05. • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Архив до м.юни 2014 г.

Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка предмет: «Извършване на функционален анализ в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Провеждане на съпътстващи срещи/обучение, свързани с извършвания/извършения функционален анализ» - по Проект «Повишаване на организационния капацитет на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”», финансиран от Оперативна програма «Административен капацитет», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос „Добро управление”, Подприоритет „Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна линия - BG051PO002/12/1.1-05.

Начална дата: 08.08.13

Крайна дата: 19.09.13