ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: «Изработване на рекламни материали – банер, плакати, промо-пакети (папка, бележник, химикал)» - по Проект «Повишаване организационния капацитет на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”», финансиран от Оперативна програма «Административен капацитет», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос „Добро управление”, Подприоритет „Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна линия - BG051PO002/12/1.1-05. • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Архив до м.юни 2014 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: «Изработване на рекламни материали – банер, плакати, промо-пакети (папка, бележник, химикал)» - по Проект «Повишаване организационния капацитет на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”», финансиран от Оперативна програма «Административен капацитет», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос „Добро управление”, Подприоритет „Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна линия - BG051PO002/12/1.1-05.

Начална дата: 27.02.14

Крайна дата: 10.04.14

Краен срок за достъп до документи: 31.03.2014 г. 17:30 часа

Краен срок за получаване на оферти: 10.04.2014 г. 17:00 часа

Отваряне на офертите: 11.04.2014 г. 13:30 часа

 ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ:

pdf.gifСъобщение № 0016/29.04.2014 г. относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти (48.93 KB)

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

pdf.gifОтговор № 0007/21.03.2014 г. до всички потенциални участници (47.68 KB)

pdf.gifОтговор № 0010/21.03.2014 г. до всички потенциални участници (46.73 KB)

pdf.gifОтговор № 0011/21.03.2014 г. до всички потенциални участници (42.6 KB)


 ДОКУМЕНТАЦИЯ:

pdf.gifРешение № ОП-0003/27.02.2014 г. (109.09 KB)

pdf.gifОбявление № ОП-0004/27.02.2014 г. (463.88 KB)

pdf.gifПълна документация по обществената поръчка (1.01 MB)