Архив до м.юни 2014 г. • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Архив до м.юни 2014 г.

Архив до м.юни 2014 г.

Публична покана № 9023314 „Почистване на помещенията, предоставени за стопанисване и управление от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Начална дата: 04.12.13

Крайна дата: 13.12.13

Публична покана № 156/04.12.2013 г. (71.52 KB) Публична покана № 90223314 (линк към обявата в АОП) Указания към участниците (293.61 KB) Приложение № 1 (160 KB) Приложение № 2 (41.16 KB) Приложение № 3 (167 KB) Приложение № 4 (163...

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА СЪРВЪРИ И КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ BG051PO001- 6.1.06 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Начална дата: 24.10.13

Крайна дата: 25.11.13

Съобщение № ОП-009/15.01.2014 г. относно датата, часа и мястото за отваряне на ценовите оферти (30.08 KB) ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ: Отговор № ПЕКД-173/20.11.2013г. до всички потенциални участници.pdf Отговор № ПЕКД-175/22.11.2013г. до всички...

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЛОГИСТИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБУЧЕНИЯ НА 460 ИНСПЕКТОРИ ПО ТРУДА ПО ПРОЕКТ BG051PO001- 6.1.07 „ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТРУДА”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, ПО КОЙТО БЕНЕФИЦИЕНТ Е ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Начална дата: 03.09.13

Крайна дата: 14.10.13

Съобщение № ПКТ-122/11.12.2013 г. относно датата, часа и мястото на отваряне на финансовите оферти (31.71 KB) ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ: Отговор № ПКТ-070/17.09.2013г. до всички потенциални участници (73.97 KB) Отговор № ПКТ-073/23.09.2013г. до...
  << <12345678910 > >>