Архив до м.юни 2014 г. • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Архив до м.юни 2014 г.

Архив до м.юни 2014 г.

Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка предмет: «Извършване на функционален анализ в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Провеждане на съпътстващи срещи/обучение, свързани с извършвания/извършения функционален анализ» - по Проект «Повишаване на организационния капацитет на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”», финансиран от Оперативна програма «Административен капацитет», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос „Добро управление”, Подприоритет „Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна линия - BG051PO002/12/1.1-05.

Начална дата: 08.08.13

Крайна дата: 19.09.13

Документация (1.4 MB) Обявление за поръчка (7.55 MB) Решение (1.66 MB) Съобщение № 0013/06.11.2013 г. относно датата, часа и мястото за отваряне на ценовите оферти (50.93 KB) ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ: Отговор № 0007/22.08.2013г. до всички...

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАБОТНИ СРЕЩИ И ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ BG051PO001- 6.1.06 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Начална дата: 16.07.13

Крайна дата: 12.08.13

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОФЕРТИ: Съобщение № ПЕКД - 139/12.09.2013 г. (31.02 KB) ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ: Отговор № 143/ 12.08.2013 година до всички потенциални участници (1.15 MB) ДОКУМЕНТАЦИЯ: Титулна страница и съдържание...

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЗАСТРАХОВКА „АВТОКАСКО” НА 132 БРОЯ АВТОМОБИЛА, СОБСТВЕНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА””

Начална дата: 23.05.13

Крайна дата: 18.06.13

Съобщение относно датата, мястото и часа за отваряне на ценовите оферти Съобщение относно датата, мястото и часа за отваряне на ценовите оферти (365.55 KB) ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ: Отговор № 113/30.05.2013г. до нсички потенциални участници (348.49...
  << <12345678910 > >>