Архив до м.юни 2014 г. • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Архив до м.юни 2014 г.

Архив до м.юни 2014 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЛОГИСТИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБУЧЕНИЯ НА 460 ИНСПЕКТОРИ ПО ТРУДА ПО ПРОЕКТ BG051PO001- 6.1.07 „ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТРУДА”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, ПО КОЙТО БЕНЕФИЦИЕНТ Е ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Начална дата: 15.03.13

Крайна дата: 25.04.13

Съобщение № ПКТ-045/21.06.2013г. относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти (382.53 KB) ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ: Отговор № ПКТ-021/22.03.2013г. до всички потенциални участници (159.92 KB) Отговор № 030/27.03.2013г. до всички...

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: „Периодични доставки на копирна хартия, канцеларски материали и оригинални консумативи за разпечатваща техника (тонер касети) за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” с 3 обособени позиции”

Начална дата: 01.03.13

Крайна дата: 05.04.13

Съобщение № 104/16.05.2013г. относно датата и часа за отваряне на финансовите оферти (310.28 KB) ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ: Отговор № 021/19.03.2013г. до всички потенциални участници (26.32 KB) Отговор № 026/22.03.2013г. до всички потенциални...

ОТКРИТA ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Oрганизиране и логистично осигуряване на семинари за обучения по проект BG051PO001- 2.3.01 „Превенция за безопасност и здраве при работа”

Начална дата: 27.02.13

Крайна дата: 01.04.13

Съобщение № УТ-0318/16.05.2013г. относно датата и часа за отваряне на ценовите оферти (334.75 KB) ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ: Отговор № УТ-0111/05.03.2013г. до всички потенциални участници (112.46 KB) Отговор № УТ-0107/04.03.2013г. до всички...

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО КОМПОНЕНТ 1 НА ПРОЕКТ BG051PO001-6.1.06 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Начална дата: 22.02.13

Крайна дата: 29.03.13

Съобщение относно датата и часа за отваряне на ценовите оферти (122.31 KB) ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ: Отговор № ПЕКД-030/08.03.2013г. до всички потенциални участници (116.44 KB) Отговор № ПЕКД-032/08.03.2013г. до всички потенциални участници...
  << <12345678910 > >>