За нас • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За нас

Правна рамка

Контрол по спазване на трудовото законодателство

КОДЕКС НА ТРУДА Глава деветнадесета, Раздел I Контрол за спазване на трудовото законодателство Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (Загл. изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Чл. 399. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992...

Принудителни административни мерки и търсене на административно-наказателна отговорност

Чл. 404. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2010 г.) За предотвратяване и преустановяване на нарушенията на трудовото законодателство, на...

Защита на личните данни

Контакт с длъжностно лице по защита на личните данни в ИА ГИТ: 02 8101 701 dpogit@gli.government.bg ------------------------------ Като публична администрация, ИА „Главна инспекция по труда“ е подчинена на правилата на Общия...