Служебни правоотношения • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За работодатели и работещи > Служебни правоотношения

Служебни правоотношения

Възникване на служебното правоотношение

Държавният служител изпълнява държавната служба въз основа на назначаване от компетентен орган на държавна власт. Служебното правоотношение възниква въз основа на административен акт. Административният акт за назначаване се издава в писмена...

Задължителен конкурс

Постъпването на държавна служба в съответната администрация задължително се предхожда от конкурс. Назначаването на всяка длъжност на държавен служител се извършва чрез конкуренция, основана на професионални качества. Конкурс не се провежда в...

Служебна книжка

Служебната книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани със служебната дейност. При постъпване на работа държавният служител е длъжен да представи на лице, определено от органа по назначаването служебната...

Работно време, почивки и отпуски

Работното време на държавния служител е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица. Органът по назначаването може да установи сумирано изчисляване на работното време. Не се допуска сумирано изчисляване на работното време за...

Оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация

Държавният служител ежегодно се оценява за изпълнението на длъжността. Оценяването на изпълнението на длъжността обхваща периода от 1 януари до 31 декември на съответната година. Всеки служител, който има действително отработени най-малко 6 месеца...

Рангове и повишаване в държавна служба на държавните служители

Рангът е израз на професионалната квалификация на държавния служител като съвкупност от знания и умения, необходими за качествено изпълнение на длъжността. Ранговете на държавните служители се разделят в две групи: "младши ранг" и "старши...

Изменение на служебното правоотношение

Служебното правоотношение на държавния служител не може да бъде едностранно изменяно, освен в случаите и по реда, предвидени в ЗДСл. Държавен служител, който работи в една администрация и едногодишният срок за изпитване е изтекъл, може да бъде...

Прекратяване на служебното правоотношение

Служебното правоотношение се прекратява на следните общи основания: 1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в десетдневен...

Закрила при прекратяване на служебното правоотношение

В Закона за държавния служител закрилата при прекратяване на служебното правоотношение е нормативно регламентирана в чл. 107б, а именно: *органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение с държавна служителка, която ползва...