Безопасност и здраве при работа • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За работодатели и работещи > Безопасност и здраве при работа

Безопасност и здраве при работа

Държавна политика по осигуряване на здравословни безопасни условия на труд

Безопасността и здравето при работа е един от основните акценти в съвременната социална политика на Република България. Осигурените здравословни и безопасни условия на труд създават необходимите предпоставки за ефективно използване на...

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

Фирмената политика по безопасност и здраве при работа е поетият и деклариран ангажимент от ръководството на предприятието за реализиране на глобални и конкретни цели в тази област. Тя трябва да бъде конкретно формулирана и на тази основа да бъде...

Общи задължения на работодателя

В глава XIII на Кодекса на труда и в Глава III на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) законодателят е регламентирал общите задължения на работодателя относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и те са:...

23.08.13

Задължения на работодателя

Задължение за разработване на правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието В изпълнение на изискването да осигури здравословни и безопасни условия на труд при осъществяване на дейността на...

Оценка на риска

Същността на оценката на риска е да се идентифицират опасностите, свързани с работата, работния процес и работната среда с последващо вземане на решение за ограничаване или премахване на този риск. С това се цели намаляване на трудовия травматизъм и...

Задължения на органа за безопасност и здраве при работа

Органът за безопасност и здраве при работа има следните основни задължения: 1. организира и участва в работата по установяването и оценката на професионалните рискове; 2. сътрудничи и подпомага службите по трудова медицина при изпълнение на...

Служби по трудова медицина

Службата по трудова медицина е основен елемент в системата за управление на здравето и безопасността при работа. Изпълнява предимно превантивни функции, реализирани чрез оказвана консултантско - съветническа помощ на работодателя, комитетите...

Роля на Комитетите и групите по условия на труд

Създаването на Комитетите и групите по условия на труд става част от процеса на интегриране на работниците и служителите в цялостната политика по безопасност и здраве при работа. Всъщност, това е форма на социално партньорство, при която се разчита на...

Трудови злополуки

Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало по време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило неработоспособност или смърт. Трудова е...

Добра практика

Брошура: Координатор по безопасност и здраве при работа в строителството (1.67 MB) Брошура: Отвори и контури, работа на височина (368.83 KB) Брошура: Покривни работи (287.85 KB) Брошура: Преносими стълби (915.62 KB) Брошура: Електрически...
   12 > >>