Как да получите достъп до информация • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
 • a-
 • a 
 • a+
 • Размер на шрифта

Начало > Административно обслужване > Достъп до обществена информация

Как да получите достъп до информация

26.07.12 | Достъп до обществена информация

 • Кой има право на достъп до информация?

Законът за достъп до обществена информация дава право на всеки:

  • български гражданин
  • чужд гражданин или лице без гражданство
  • юридическо лице - българско или чуждестранно

 да подаде искане за достъп до информация и съответно да получи достъп до нея.

 • Кой е задължен да ви предостави информация?

       Обществена информация е тази, която се създава или се съхранява от държавните органи, техните териториални звена и органите на местното самоуправление в Република България.

     Задължени да предоставят информация са всички държавни органи и органите на местното самоуправление, публично правни субекти и всички физически и юридически лица, получаващи финансиране от държавния бюджет. Това могат да бъдат и фирми изпълняващи обществени поръчки, или други фирми, страни по договори, заплатени от държавния бюджет  или  средства от фондове на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз по проекти и програми.

      Информация за възложените обществени поръчки може да намерите в регистъра на обществените поръчки на електронен адрес www.aop.bg.

 • Каква информация може да искате по ЗДОИ?

         Обществената информация, създавана и съхранявана от органите и техните администрации, е официална и служебна.

    В случаите, предвидени със закон, определена официална или служебна информация може да бъде обявена за класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.

  • Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.
  • Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации. Достъпът до служебна обществена информация може да бъде ограничен, когато тя е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации).

        Достъпът до служебна обществена информация не може да се ограничава при наличие на надделяващ обществен интерес. 

 • Каква информация може да откажем да ви предоставим?

       Случаите, в които може да ви откажем достъп до обществена информация са: 

  • Исканата информация е класифицирана (засекретена), представляваща държавна тайна;
  • Исканата информация е класифицирана (засекретена) информация, представляваща служебна тайна;
  • Исканата информацията засяга граждани или юридически лица и те не са съгласни тя да бъде предоставена;
  • Исканата информация ви е била предоставена преди по-малко от 6 месеца. 

       Единствено в два случая съответният орган е свободен да прецени дали да предостави исканата информация или не:

  • Исканата информацията е свързана с подготовката на актовете на органите (мнения, препоръки, становища, консултации);
  • Исканата информация съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори.
 • Къде да поискате достъп до информация в ИА ГИТ?

      Писмено заявление за достъп до информация можете да подадете в деловодството на ИА ГИТ на бул. Ал. Дондуков №3, гр. София всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

       Телефон за контакт 02 8101 753.

      Попълненено заявление също така можете да изпратите и на e-mail: delovodstvo@gli.government.bg  или на пощенския адрес на ИА ГИТ: гр. София 1000, Бул. Ал. Дондуков №3.

    Заявлението може да бъде в свободен текст (написано на ръка, на пишеща машина или компютър). За Ваше улеснение примерен текст на заявлението може да изтеглите от сайта на ИА ГИТ  или да получите на място в деловодството. Примерна бланка ще намерите и в приемната на ИА ГИТ в папка „Административни услуги“. 

     Заявлението трябва да съдържа задължително:

  • Трите ви имена (за юридически лица – наименование и седалище);
  • Каква информация искате да получите (можете описателно да посочите какво ви интересува);
  • Адрес за кореспонденция;
  • Как предпочитате да ви се предостави информацията.

    Достъпът до обществена информация е безплатен. Заплащат се разходите по предоставяне на информация. Нормативите са определени от Министъра на финансите със Заповед ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011г. (Обн.ДВ, бр. 98 от 19.12.2011 г.).

   Служител, отговорен за достъпа до информация:

   Маргарита Иванова-Дункова
   Телефон: 02/ 8 101 733