Фирмата ни се състои от двама души, необходима ли е регистрация по Закона за здравословни и безопасни условия на труда? • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За работодатели и работещи > Често задавани въпроси

Фирмата ни се състои от двама души, необходима ли е регистрация по Закона за здравословни и безопасни условия на труда?

Юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна работа, както и лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие с други, с изключение на тези, които за своя сметка работят сами, подават годишна декларация в териториалната дирекция "Инспекция по труда" по адреса на регистрация на предприятието в срок до 30 април на следващата година. С Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд се определят формата, съдържанието, редът и начинът за подаване и съхраняване на декларацията. 

Справка: чл. 14, ал. 1 и чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.