Често задавани въпроси • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За работодатели и работещи > Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Необходимо ли е едноличен търговец без служители на трудов договор да сключва договор със служба по трудова медицина?

Изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд са задължителни за всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието,...

Какъв е срокът за регистрация на фирмите по Закона за здравословни и безопасни условия на труд?

Юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна работа, както и лицата, които за своя сметка работят сами или в...

22.08.12

Какви са подзаконовите нормативни разпоредби по чл. 24 ал. 2 от ЗЗБУТ? Къде могат да се намерят условията и реда за получаване на лиценз съгласно посочените по-горе законови изисквания?

В зависимост от обема на дейността, естеството на работа и характера на професионалните рискове, работодателят следва да назначи или определи едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или да създаде специализирана...

т кога е задължително сключването на договори със Служба по трудова медицина? За всички фирми ли е задължително, независимо от предмета им на дейност? В какъв размер са санкциите? Кой ги налага и на какво основание?

Изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд са задължителни за всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието,...

Какви са правата и задълженията на лицата, изпълняващи ролята на инвеститор и строител, по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи?

С оглед разпоредбите на чл. 160, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) участници в процеса на строителството са възложителят, строителят, проектантът, консултантът, физическото лице, упражняващо технически контрол за...

Каква е процедурата по даване на предварително разрешение за прекратяване на трудовото правоотношение на работници или служители, ползващи закрила по чл.333 от Кодекса на труда?

Закрилата при уволнение на работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение, е уредена в чл. 333 от Кодекса на труда (КТ). Съгласно чл. 333, ал. 1 от КТ в случаите по чл. 328, ал. 1, т. 2 (при закриване на част от предприятието или...

Каква е разликата между осигурителен стаж по Кодекса за социалното осигуряване и трудов стаж по Кодекса по труда?

Съществува разлика между понятията трудов стаж по Кодекса на труда и осигурителен стаж по Кодекса за социално осигуряване (КСО). Трудов стаж по смисъла на Кодекса на труда е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово...

Времето на ползване на отпуск за бременност и раждане включва ли се в срока за изпитване по чл.70 КТ?

При сключен трудов договор със срок за изпитване в срока на изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът....

Боледувам от диабет (или ИБС, професионална болест, психична болест, онкологично заболяване, активна форма на туберколоза). Имам ли закрила при уволнение?

Съгласно чл. 333, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда работодателят може да уволни само с предварително разрешение на Инспекцията по труда за всеки отделен случай работник или служител, боледуващ от болест, определена в Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за...

Работодателят не ми оформи трудовата книжка и след прекратяването на трудовия договор, трудовата ми книжка все още е в предприятието. Какво да направя, за да си я получа?

Трудовата книжка е основният удостоверителен документ относно фактите, свързани с трудовото правоотношение. Кодексът на труда вменява като задължение на работодателя да извършва точни и своевременни вписвания в трудовата книжка на работника...
  << <123 > >>