Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Посредническа дейност по наемане на работа

Условията и редът за извършване на посредническа дейност по наемане на работа са регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (НУРИПДНР).

Посредническата дейност по наемане на работа се изразява в оказване съдействие на търсещите работа лица и на работодателите, предлагащи работни места, с цел сключване на договор за наемане на работа, като посредниците могат да предоставят в съвкупност или поотделно следните посреднически услуги:

1.информиране и/ или консултиране на търсещите работа лица и на работодателите;

2.психологическо подпомагане на търсещите работа лица;

3.насочване към обучение на възрастни;

4.насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави.

Посредническа дейност по наемане на работа може да се осъществява от лица, които имат право да извършват посреднически услуги по заетостта съгласно българското законодателство, законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство. Тези лица извършват посредническа дейност въз основа на регистрация в Агенция по заетостта и след издаване на удостоверение от министъра на труда и социалната политика или от упълномощено от него длъжностно лице. Действието на регистрацията за извършване на посредническа дейност по наемане на работа е безсрочно.

В рамките на срока на регистрацията посредникът може да кандидатства за изменение или допълнение на вида на предоставяните посреднически услуги, като подаде заявление в Агенция по заетостта.

Удостоверението за регистрация за извършване на посредническа дейност следва да е поставено на видно място в офиса на посредника, а при реклама и/или публикуване на обяви за работа посредникът обявява номера, под който е регистриран за извършване на посредническа дейност.

Правото на извършване на посредническа дейност не може да се прехвърля или преотстъпва на други физически и/или юридически лица.

Посредникът предоставя:

1.посреднически услуги безплатно - без събиране пряко или косвено, изцяло или частично на такси или други плащания от търсещото работа или наетото на работа лице, в т. ч. от моряка;

2.посреднически услуги срещу заплащане от работодателя, включително от корабопритежателя, което не може да бъде за сметка на възнаграждението на устроеното на работа лице.

За извършване на посредническа дейност по наемане на работа посредникът сключва посреднически договор с:

1. търсещите работа лица;

2. работодатели, включително корабопритежатели.

Посредническият договор между посредника и търсещото работа лице съдържа:

1. данни за посредника и за търсещото работа лице;

2. права и задължения на страните, включително задължението на посредника, извършващ посредническа дейност по наемане на работа в чужбина или на моряци, да възстанови изцяло разходите за престой и транспорт на изпратените от него лица в определени случаи (когато не са спазени изискванията на чл. 32 и 37 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа);

3. срок на договора;

4. финансовите условия за предоставяне на посредническата услуга (съгласно изискванията на чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа);

5. условия за предсрочно прекратяване на договора;

6. отговорност на страните при неизпълнение;

7. други условия.

Посредникът рекламира и/или публикува обяви за работни места само по заявка на работодател, като е длъжен да откаже извършването на посредническа дейност по наемане на работа по заявки, в които не са спазени изискванията на чл. 2 от Закона за насърчаване на заетостта.

Посредникът предоставя на търсещите работа лица информация за свободните работни места и за съответните длъжности, която съдържа:

1. изискванията към кандидата за работа - професионална и физическа пригодност;

2. условията на труд;

3. предлаганото възнаграждение;

4. условията за социално и здравно осигуряване, застраховане;

5. необходимите познания по езика на приемащата държава;

6. други специфични изисквания.

Посредникът предоставя услуги за подбор на работна сила по искане на работодателя.

Посредниците, извършващи дейност по наемане на работа в чужбина и на моряци могат да предоставят услугата “насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави” съгласно условията на посреднически договор, сключен с чуждестранен работодател, включително корабопритежател.

Посредническа дейност по наемане на работа в Република България

Посредникът предоставя посреднически услуги на търсещите работа лица по заявки на работодатели за сключване на договори, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и другите нормативни актове в областта на трудовото законодателство, както и при условията и по реда, регламентирани в международен договор за обмен на работна сила, по който Република България е страна.

Посредническа дейност по наемане на работа в чужбина

Посредникът осигурява работа на българските граждани в чужбина съобразно действащото законодателство на приемащата държава и/или при условията и по реда, регламентирани в международен договор за обмен на работна сила, по който Република България е страна. Посредникът не може да уговаря за българските граждани условия на труд и възнаграждения под минималните за приемащата държава съобразно националното й законодателство. Посредниците за работа в чужбина не могат да уговарят за българските граждани условия на труд и възнаграждения под минималните за приемащата държава, съобразно националното й законодателство.

За осъществяване на посредническа дейност по наемане на работа в чужбина посредникът сключва посреднически договор с лицата, търсещи работа, и с работодателите, търсещи работници/служители. Посредникът води електронен регистър на търсещите и устроените на работа лица, който се поддържа в електронната база данни на Агенцията по заетостта.

Посредникът е длъжен да предостави на търсещите работа лица:

1. извлечение от действащото законодателство на чуждата държава, регламентиращо наемането на работа на чужди граждани в нея, преведено на български език;

2. информация за работодателя;

3. информация за културата, бита и обичаите на чуждата държава.

Посредникът също така трябва да предостави на търсещото работа лице преди заминаването му от Република България подписан индивидуален договор за наемане на работа от работодателя или от упълномощено от него лице да подписва индивидуални договори за наемане на работа, както и превод на договора на български език. Предоставянето на индивидуалния договор се удостоверява с декларация, подписана от лицето.

Индивидуалния договор за наемане на работа следва да съдържа данни за:

Посредническа дейност по наемане на работа на моряци

Посредническата дейност по наемане на работа на моряци се осъществява в съответствие с изискванията на конвенциите на Международната организация на труда (ILO) и Международната морска организация (IMO), ратифицирани и влезли в сила за Република България.

Посредникът насочва и подпомага търсещите работа лица за започване на работа като моряци след регистрация в Агенцията по заетостта на посреднически договор, сключен с корабопритежател, и съгласно условията на този договор.

Посредникът следва да предостави на търсещото работа лице преди заминаването му от Република България подписан индивидуален договор за наемане на работа от корабопритежателя или от упълномощено от него лице да подписва индивидуални договори за наемане на работа, както и превод на договора на български език. Предоставянето на индивидуалния договор се удостоверява с декларация, подписана от лицето, а индивидуалният договор за наемане на работа следва да съдържа: