Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Посредническа дейност по наемане на работа на моряци

Посредническата дейност по наемане на работа на моряци се осъществява в съответствие с изискванията на конвенциите на Международната организация на труда (ILO) и Международната морска организация (IMO), ратифицирани и влезли в сила за Република България.

Посредникът насочва и подпомага търсещите работа лица за започване на работа като моряци след регистрация в Агенцията по заетостта на посреднически договор, сключен с корабопритежател, и съгласно условията на този договор.

Посредникът следва да предостави на търсещото работа лице преди заминаването му от Република България подписан индивидуален договор за наемане на работа от корабопритежателя или от упълномощено от него лице да подписва индивидуални договори за наемане на работа, както и превод на договора на български език. Предоставянето на индивидуалния договор се удостоверява с декларация, подписана от лицето, а индивидуалният договор за наемане на работа следва да съдържа: