Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Издаване на разрешение за проектиране на специални взривни работи

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

  1. Наименование - Издаване на разрешениe за проектиране на специални взривни работи (№ на услугата/режима в Регистъра на услугите 2225).
  2. Правно основание - Кодекс на труда – чл. 276, ал. 1, Заповед № 294 от 28.12.1996г. на Министъра на труда и социалната политика и чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи (ПБТВР).
  3. Заявител – юридически лица и физически лица
  4. Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими документи:

4.1. Необходими документи:

4.2. Подаване на документите:

Искането и придружаващите го документи се подават в деловодството на ИА ГИТ на адрес: гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков №3.

4.3. Начин на подаване на документите – документите могат да бъдат подадени на място в деловодството на ИА ГИТ, да бъдат изпратени по пощата или по куриер.

4.4. Начин на получаване на решението – в заявлението за издаване на разрешение заявителят може да определи по какъв начин желае да получи решението на ИА ГИТ, а именно:

4.5. Срок на изпълнение – 7 дни, съгласно чл. 57, ал. 2 АПК.

5. Срок на валидност на разрешението – до 3 години

6. Цена/такса за издаване – няма

7. Образци на документи:

doc.gifИскане за издаване на разрешение за проектиране на специални взривни работи (174 KB) 

doc.gifДекларация по чл. 39, ал. 1 от АПК (34 KB)