Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали

ИНФОРМАЦИЯ

ПО ЧЛ. 16, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН РЕЖИМ (РАЗРЕШИТЕЛЕН):

„ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРАВО ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ОСНОВНИЯ ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА С ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ“

  1. Наименование - Издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали (№ на услугата/режима в Регистъра на услугите 2197).
  2. Правно основание – Кодекс на труда – чл. 276, ал. 1, Заповед № 294 от 28.12.1996г. на Министъра на труда и социалната политика и чл. 2, ал. 1 от Приложение №1 към чл. 4 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи (ПБТВР).
  3. Заявител – юридически лица и физически лица.
  4. Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими документи:

4.1. Необходими документи:

4.2. Подаване на документите:

Искането и придружаващите го документи се подават в деловодството на ИА ГИТ на адрес: гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков №3.

4.3. Начин на подаване на документите:

Документите могат да бъдат подадени на място в деловодството на ИА ГИТ, да бъдат изпратени по пощата или по куриер.

4.4. Начин на получаване на решението:

В искането за издаване на разрешение заявителят може да определи по какъв начин желае да получи решението, а именно:

4.5. Срок на изпълнение – 14 дни, съгласно чл. 57, ал. 1 АПК.

5. Срок на валидност на разрешението – няма

6. Цена/такса за издаване – няма

7. Образци на документи:

doc.gifИскане за издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали (174.5 KB)