Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Издаване на разрешение за извършване на промишлени изпитания на новоразработени взривни материали, уреди и съоръжения предназначени за взривната техника и технология

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

 

  1. Наименование - Издаване на разрешение  за извършване на промишлени изпитания на новоразработени взривни материали, уреди и съоръжения предназначени за взривната техника и технология (№ на услугата/режима в Регистъра на услугите 2252)
  2. Правно основание - Кодекс на труда – чл. 276, ал. 1, Заповед № 294 от 28.12.1996г. на Министъра на труда и социалната политика и чл. 6 от Приложение №2 към чл. 8 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи (ПБТВР)
  3. Заявител – юридически лица и физически лица
  4. Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими документи:

4.1. Необходими документи:

 

*Забележка:  В комисията за извършване на промишлените изпитвания задължително се включват представители на съответния обект, на разработчика и представител на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” или Дирекция „Инспекция по труда”

4.2. Подаване на документите:

Искането и придружаващите го документи се подават в деловодството на ИА ГИТ на адрес: гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков №3.

4.3. Начин на подаване на документите – документите могат да бъдат подадени на място в деловодството на ИА ГИТ, да бъдат изпратени по пощата или по куриер.

4.4. Начин на получаване на решението – в искането за издаване на разрешение заявителят може да определи по какъв начин желае да получи решението, а именно:

4.5. Срок на изпълнение – 7 дни, съгласно чл. 57, ал. 2 АПК.

5. Срок на валидност на разрешението – съгласно срока, посочен в разрешението

6. Цена/такса за издаване – няма

7. Образци на документи:

doc.gifИскане за издаване на разрешение за извършване на промишлени изпитания на новоразработени взривни материали, уреди и съоръжения предназначени за взривната техника и технология (175 KB)

doc.gifДекларация по чл. 39, ал. 1 от АПК (34 KB)