Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Издаване на разрешение за извършване на специални взривни работи

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

 

  1. Наименование на разрешителния режим: Издаване на разрешение за извършване на специални взривни работи (№ на услугата/режима в Регистъра на услугите 803).
  2. Правно основание: чл. 13г, ал. 2 във връзка с чл. 13б от Закона за здравословните и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).
  3. Заявител – юридически лица и физически лица, регистрирани като търговци.
  4. Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими документи:

4.1.  Необходими документи:

4.1.1. Документи:

4.1.2. Изисквания към документите:

*Забележка: Съгласно чл. 13б, ал. 3 от ЗЗБУТ, проектът за извършване на специални взривни работи се:

1. изработва от проектант първа степен или група от проектанти с поне един проектант първа степен, като титулната страница и чертежите към него се подписват от проектанта първа степен;

2. съгласува със собствениците на обектите, които са в границите на опасната зона, и с кмета на общината, когато взривните работи ще се извършват в населени места.

 

4.2. Подаване на документите:

Заявлението и придружаващите го документи се подават в Дирекция „Инспекция по труда” (Д ИТ) за съответната област на Република България, на територията на която ще се извършват специалните взривни работи.

Информация, относно адресите на дирекции "Инспекция по труда", може да намерите на адрес: http://www.gli.government.bg/ - секция "Контакти".

 

4.3. Начин на подаване на документите – документите могат да бъдат подадени на място в деловодството на Д ИТ, да бъдат изпратени по пощата или по куриер.

4.4. Начин на получаване на решението – в заявлението за издаване на разрешение заявителят може да определи по какъв начин желае да получи решението на Д ИТ, а именно:

4.5. Срок на изпълнение – 5 работни дни, съгласно чл. 13г., ал. 2 от ЗЗБУТ.

5. Срок на валидност на разрешението – съгласно срока посочен в разрешението

6. Цена/такса за издаване – няма

7. Образци на документи:

doc.gifИскане за издаване на разрешение за извършване на специални взривни работи (174.5 KB)