Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Издаване на разрешение за извършване на технологични (повтарящи се) взривни работи (издава се от Дирекции "Инспекция по труда")

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

 

  1. Наименование на разрешителния режим: Издаване на разрешение за извършване на технологични (повтарящи се) взривни работи (№ на услугата/режима в Регистъра на услугите 1460).
  2. Правно основание: чл. 13г, ал. 2 във връзка с чл. 13в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).
  3. Заявител – Физически и юридически лица, регистрирани като търговци.
  4. Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими документи:

        4.1. Необходими документи:

        4.2. Изисквания по оформяне на документите:

Всички  ксерокопия на документите да са заверени с печат и подпис “вярно с оригинала”;

4.3. Подаване на документите:

Заявлението и придружаващите го документи се подават в Дирекция „Инспекция по труда” (Д ИТ) за съответната област на Република България, на територията на която ще се извършват технологичните взривни работи:

Информация, относно адресите на дирекции "Инспекция по труда", може да намерите на адрес: http://www.gli.government.bg/ - секция "Контакти".

4.3. Начин на подаване на документите – документите могат да бъдат подадени на място в деловодството на Д ИТ, да бъдат изпратени по пощата или по куриер.

4.4. Начин на получаване на решението – в заявлението за издаване на разрешение заявителят може да определи по какъв начин желае да получи решението на Д ИТ, а именно:

4.5. Срок на изпълнение – 5 работни дни, съгласно чл. 13г, ал. 2 от ЗЗБУТ.

5. Срок на валидност на разрешението – до края на календарната година, за която е издадено разрешението

6. Цена/такса за издаване – няма

7. Образци на документи:

doc.gifЗаявление за издаване на разрешение за извършване на технологични (повтарящи се) взривни работи (173.5 KB)